#

KANCELARIA NOTARIALNA

MAGDALENA STOLARCZYK-DURKA
MARTA JEZIORSKA
SPÓŁKA CYWILNA

Witamy serdecznie na stronie internetowej
Kancelarii Notarialnej
Notariuszy Magdaleny Stolarczyk-Durka
i Marty Jeziorskiej.

Indywidualne podejście do każdego klienta, zdobyta wiedza i doświadczenie,
a także należyta staranność przy wykonywaniu czynności notarialnych stanowią gwarancję zabezpieczenia interesów naszych Klientów.

Kancelaria Notarialna została uruchomiona w 2015 roku przez Notariusz Magdalenę Stolarczyk- Durka, zaś od 2018 roku dołączyła wspólniczka Notariusz Marta Jeziorska i obecnie Kancelaria prowadzona jest na zasadach spółki cywilnej.

Kancelaria Notarialna oferuje profesjonalną obsługę prawną w zakresie dokonywanych czynności notarialnych, o których mowa w przepisach ustawy
z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U. 1991 Nr 22 poz. 91, ze zm.). Wszelkie informacje dotyczące dokonywanych czynności notarialnych, niezbędnych dokumentów oraz kosztów czynności udzielane są bezpłatnie podczas spotkania z notariuszem, a także drogą telefoniczną lub mailową.


CZYNNOŚCI

Notariusz powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formą notarialną, a w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego. Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem,mają charakter dokumentu urzędowego.

Katalog czynności notarialnych zawiera art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U. 1991 Nr 22 poz. 91, ze zm.),
zgodnie z którym notariusz dokonuje następujących czynności:

§ sporządza akty notarialne;

§ sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

§ sporządza poświadczenia;

§ sporządza protesty weksli i czeków;

§ sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

§ sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

§ spisuje protokoły;


§ doręcza oświadczenia;

§ przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;

§ sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

DOKUMENTY

Przed dokonaniem czynności notarialnej strony powinny dostarczyć notariuszowi oryginały dokumentów niezbędnych do jej sporządzenia, a także udzielić wszelkich informacji mających znaczenie dla dokonania czynności. Lista wymaganych dokumentów zostanie ustalona indywidualnie po zapoznaniu się z konkretną sprawą.
W celu ich określenia prosimy Państwa o kontakt z Kancelarią.

W zależności od charakteru planowanej czynności notarialnej strony zobowiązane są do przedstawienia między innymi następujących dokumentów:

§ dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport w przypadku osób fizycznych,
§ dokument potwierdzający uprawnienia do reprezentowania osób prawnych – odpis z właściwego rejestru, umowa lub statut spółki określające zakres kompetencji organów, uchwała właściwego organu w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie czynności notarialnej,
§ pełnomocnictwo – wypis aktu notarialnego obejmującego umocowanie do dokonania czynności notarialnej (jeżeli zostało udzielone),
§ odpis księgi wieczystej – w przypadku czynności dotyczącej nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla którego prowadzona jest księga wieczysta,
§ podstawa nabycia nieruchomości lub praw majątkowych – wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu lub ostateczna decyzja administracyjna,
§ umowa majątkowa małżeńska – w przypadku osób fizycznych (jeżeli została zawarta),
§ właściwe odpisy skrócone aktów stanu cywilnego – przy sporządzeniu aktów poświadczenia dziedziczenia,

§ dokumenty z ewidencji gruntów – wypis z rejestru gruntów, wypis z kartoteki lokali, wypis z kartoteki budynków, wyrys z mapy ewidencyjnej,
§ dokumenty dotyczące nieruchomości gruntowych - ostateczna decyzja zatwierdzająca plan podziału nieruchomości, wykaz zmian ewidencyjnych, zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
§ zaświadczenie o samodzielności lokalu oraz rzut lokalu – w przypadku ustanawiania odrębnej własności lokalu,
§ zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku
od spadków i darowizn – w przypadku nabycia praw majątkowych na podstawie dziedziczenia lub w drodze umowy darowizny,
§ zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczące spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, określające osobę uprawnioną, położenie lokalu, ewentualne zaległości czynszowe oraz informujące o założeniu księgi wieczystej.

orzelek.png

KANCELARIA NOTARIALNA
MAGDALENA STOLARCZYK-DURKA
MARTA JEZIORSKA
SPÓŁKA CYWILNA

ul.Chmielna 26/118
80-748 Gdańsk

poczta@kancelarianotarialna.gda.pl
tel. 58 770 27 15
kom. 737 477 308

Kancelaria czynna
poniedziałek - czwartek 9:30 - 17:00
piątek 9:00 - 16:00

Istnieje możliwość dokonania czynności notarialnych w innych godzinach oraz w soboty, po uprzednim uzgodnieniu terminu z notariuszem.

Kancelaria znajduje się w historycznej części miasta Gdańsk na Wyspie Szpichrzów. Nasza lokalizacja pozwala na dogodny dojazd zarówno samochodem jak i komunikacją miejską. Ogólnodostępne i bezpłatne miejsca parkingowe znajdują się zarówno przed budynkiem jak i przy ulicy Spichrzowej i Długie Ogrody. W uzasadnionych wypadkach czynności notarialne mogą być dokonywane oraz poza siedzibą Kancelarii.

Treść tej strony nie stanowi reklamy, ani oferty w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny oraz jest zgodna z uchwałą nr VI/14/2008 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie określenia zakresu i formy zakładania i prowadzenia stron www dla kancelarii notarialnych.