Strona główna

76e125c777e1d4753eafd5aef93e7310

KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA STOLARCZYK-DURKA MARTA JEZIORSKA
SPÓŁKA CYWILNA

O NAS

Witamy serdecznie na stronie internetowej Kancelarii Notarialnej Notariuszy Magdaleny Stolarczyk-Durka i Marty Jeziorskiej.

Indywidualne podejście do każdego klienta, zdobyta wiedza i doświadczenie, a także należyta staranność przy wykonywaniu czynności notarialnych stanowią gwarancję zabezpieczenia interesów naszych Klientów.

Kancelaria Notarialna została uruchomiona w 2015 roku przez Notariusz Magdalenę Stolarczyk- Durka, zaś od 2018 roku dołączyła wspólniczka Notariusz Marta Jeziorska i obecnie Kancelaria prowadzona jest na zasadach spółki cywilnej.

Kancelaria Notarialna oferuje profesjonalną obsługę prawną w zakresie dokonywanych czynności notarialnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U. 1991 Nr 22 poz. 91, ze zm.). Wszelkie informacje dotyczące dokonywanych czynności notarialnych, niezbędnych dokumentów oraz kosztów czynności udzielane są bezpłatnie podczas spotkania z notariuszem, a także drogą telefoniczną lub mailową.

koszty czynności notarialnych

TAKSA NOTARIALNA

pobierana na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.).

PODATKI

– podatek od czynności cywilnoprawnych – pobierany na podstawie Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku (Dz.U. Nr 86, poz. 959 ze zm.)
– podatek od spadków i darowizn – pobierany na podstawie Ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku (Dz. U. Nr 45, poz. 207 ze zm.)

OPŁATY SĄDOWE

pobierane na podstawie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 167, poz. 1398).

lex est quod notamus

OFERTA

Notariusz powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formą notarialną, a w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego. Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem,mają charakter dokumentu urzędowego.

Katalog czynności notarialnych zawiera art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U. 1991 Nr 22 poz. 91, ze zm.),
zgodnie z którym notariusz dokonuje następujących czynności:

AKTY NOTARIALNE

akty poświadczenia dziedziczenia

poświadczenia

protesty weksli i czeków

wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

spisuje protokoły

doręcza oświadczenia

przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe

sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

DOKUMENTY

Przed dokonaniem czynności notarialnej strony powinny dostarczyć notariuszowi oryginały dokumentów niezbędnych do jej sporządzenia, a także udzielić wszelkich informacji mających znaczenie dla dokonania czynności. Lista wymaganych dokumentów zostanie ustalona indywidualnie po zapoznaniu się z konkretną sprawą.
W celu ich określenia prosimy Państwa o kontakt z Kancelarią.

W zależności od charakteru planowanej czynności notarialnej strony zobowiązane są do przedstawienia między innymi następujących dokumentów:

§ dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport w przypadku osób fizycznych,

§ dokument potwierdzający uprawnienia do reprezentowania osób prawnych – odpis z właściwego rejestru, umowa lub statut spółki określające zakres kompetencji organów, uchwała właściwego organu w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie czynności notarialnej,

§ pełnomocnictwo – wypis aktu notarialnego obejmującego umocowanie do dokonania czynności notarialnej (jeżeli zostało udzielone),

§ odpis księgi wieczystej – w przypadku czynności dotyczącej nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla którego prowadzona jest księga wieczysta,

§ podstawa nabycia nieruchomości lub praw majątkowych – wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu lub ostateczna decyzja administracyjna,

§ umowa majątkowa małżeńska – w przypadku osób fizycznych (jeżeli została zawarta),

§ właściwe odpisy skrócone aktów stanu cywilnego – przy sporządzeniu aktów poświadczenia dziedziczenia,

§ dokumenty z ewidencji gruntów – wypis z rejestru gruntów, wypis z kartoteki lokali, wypis z kartoteki budynków, wyrys z mapy ewidencyjnej,

§ dokumenty dotyczące nieruchomości gruntowych – ostateczna decyzja zatwierdzająca plan podziału nieruchomości, wykaz zmian ewidencyjnych, zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

§ zaświadczenie o samodzielności lokalu oraz rzut lokalu – w przypadku ustanawiania odrębnej własności lokalu,

§ zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku
od spadków i darowizn – w przypadku nabycia praw majątkowych na podstawie dziedziczenia lub w drodze umowy darowizny,

§ zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczące spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, określające osobę uprawnioną, położenie lokalu, ewentualne zaległości czynszowe oraz informujące o założeniu księgi wieczystej.

§ zaświadczenie właściwego starosty, z którego będzie wynikało, że zbycie nieruchomości nie podlega rygorom art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach

KONTAKT

ul.Chmielna 26/118
80-748 Gdańsk

tel. 58 770 27 15
kom. 737 477 308

poczta@kancelarianotarialna.gda.pl

Kancelaria czynna
poniedziałek – czwartek 9:30 – 17:00
piątek 9:00 – 16:00

Istnieje możliwość dokonania czynności notarialnych w innych godzinach oraz w soboty, po uprzednim uzgodnieniu terminu z notariuszem.

Kancelaria znajduje się w historycznej części miasta Gdańsk na Wyspie Szpichrzów. Nasza lokalizacja pozwala na dogodny dojazd zarówno samochodem jak i komunikacją miejską. Ogólnodostępne i bezpłatne miejsca parkingowe znajdują się zarówno przed budynkiem jak i przy ulicy Spichrzowej i Długie Ogrody. W uzasadnionych wypadkach czynności notarialne mogą być dokonywane poza siedzibą Kancelarii.

Masz pytania? Wyślij do nas wiadomość

poczta@kancelarianotarialna.gda.pl

Treść tej strony nie stanowi reklamy, ani oferty w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny oraz jest zgodna z uchwałą nr VI/14/2008 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie określenia zakresu i formy zakładania i prowadzenia stron www dla kancelarii notarialnych.

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022© | Realizacja: Tomsky.pl